Tüzük

ÖDED Tüzüğünü indirmek için tıklayınız.

ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI DERNEĞİ (ÖDED) TÜZÜĞÜ

I.BÖLÜM

Merkez, Amaçlar, Faaliyet Alanları ve Kurucular                                 

Derneğin Adı:

MADDE 1-Derneğin adı ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI DERNEĞİ’dir (bundan böyle “Dernek” olarak anılacaktır), kısa adı ÖDED’dir.

Merkez:

MADDE 2- Derneğin Merkezi İstanbul’dadır. Dernek, Yönetim Kurulu Kararı ile yurtiçi ve yurtdışında şube ve temsilcilikler açabilir.

Amaç:

MADDE 3- Dernek, ilgili mevzuat uyarınca Türkiye’de ödeme ve elektronik para hizmetleri sunan ve ödeme ve elektronik para kuruluşu statüsündeki firmaları temsil eden bir sektör derneğidir.  Derneğin amacı;

3.1     Üyelerinin menfaatlerinin korunması amacı ile düzenleyici kurumlar,  mesleki birlikler ve dernekler nezdinde temsiliyeti ve her türlü girişimi yürütmek,

3.2     Mevcut ve yürürlüğe girecek mevzuatları izlemek ve düzenlemeleri üyelere duyurmak, sektör standartlarını oluşturmak,

3.3     Üyelerin rekabet güçlerinin arttırmak ve haksız rekabeti önlemek,

3.4   Ödeme ve elektronik para hizmetlerinin etkinliğinin ve yaygınlığının arttırılmasına öncülük etmek,

3.5      Üyeler arasında yakın dayanışma ve işbirliğini oluşturmak suretiyle ödeme hizmetinin yaygınlaşmasını sağlamak, kalitesini ve etkinliğini arttırmak,

3.6      Ödeme ve elektronik para hizmetlerine yönelik olarak yaşanan/yaşanacak tüketici problemlerin çözümüne ve farkındalığın artırımına yönelik işbirliği alanlarını oluşturmak ve uygulamak,

3.7      İlgili konularda konferans, eğitim düzenlemek, sektörel bilgi bankası oluşturmak ve istatistikleri/raporları paylaşmak,

3.8      Yurtiçi ve yurtdışı pazar gelişmelerinin takibi ve Dernek üyelerinin bu gelişmeler karşısında güncel kalmasını sağlayacak araştırmaları ve raporları hazırlamaktır.

Faaliyet Konuları ve Alanı:

MADDE 4- Dernek yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirebilmek için aşağıda yer alan faaliyetleri gerçekleştirebilir:

4.1      Ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı hususunda ilgili kamu kurumları ile ödeme ve elektronik para hizmetleri sektörünün bölgesel ve küresel anlamda öncülüğünü sağlayacak girişimlerde bulunur, ilgili kamu kurumlarıyla sektörün sorunlarının çözülmesi ve bilgi aktarımı amacıyla iletişim kurar,

4.2      Ödeme hizmetleri ve elektronik para hizmetleri alanında dünyada yaşanan gelişmeler ve yenilikler hakkında bilgi toplar ve bu bilgilerin ilgili şirketlere, kurumlara veya kişilere Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği esaslar çerçevesinde iletimini sağlar,

4.3      Sektörün gelişimine katkı sağlayabileceği düşünülen her türlü projeyi destekler ve Derneğin amacıyla ilgili konularda sanayicilerin, işadamlarının ve akademisyenlerin görüş ve değerlendirmelerini alarak bunların ilgili kuruluşlara aktarılmasını sağlar

4.4      Toplumun tüm birimlerinin ödeme ve elektronik para hizmetlerine ulaşımını ve hizmetin etkin bir şekilde kullanımını mümkün kılacak uygulama politikalarını geliştirir; bu konuda çalışan tüm ilgili kurum ve kuruluşlara destek olur,

4.5      Türk toplumunun ödeme ve elektronik para hizmetleriyle ilgili konularda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için gerek tek başına gerekse ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek birlikleri, basın yayın organları, sivil toplum kuruluşları, bilim adamları ile ortak çalışmalar yapar; bu kapsamda gerektiğinde konferans, seminer, forum ve benzeri etkinlikler, düzenler, ilgili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen etkinliklere aktif katılım sağlar ya da temsilci gönderir,

4.6      Türkiye’deki tüm ilgili meslek, bilim ve iş adamlarının ve kamu kuruluşu çalışanlarının, Dernek amacı doğrultusunda çeşitli platformlarda bir araya gelmelerini sağlayarak, ödeme hizmetleri ve elektronik para sistemlerinin gelişimi için gerekli çalışmaları yapar; sektöre ilişkin mevcut veya yeni oluşturulan mevzuat hakkında ilgili kuruluşlara önerilerde bulunur; gerekli politikaların üretilmesini teşvik eder. Bu amaçlara yönelik olarak bünyesinde komiteler, çalışma ve uzmanlık grupları oluşturur,

4.7      Türkiye’de sunulan ödeme ve elektronik para hizmetlerinin kalitesini ve verimliliğini artıracak ve bu alanda faaliyet gösteren kuruluşların uluslararası rekabet gücünü yükseltecek uyarıcı ve yol gösterici çalışmalarda bulunur; danışmanlık hizmeti verir,

4.8      İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, meslek kuruluşları, vakıf, dernek, birlik ve benzeri kuruluşlarla işbirliği yapar; gerektiğinde bunlara üye olur, temsilci gönderir ve çalışmalarına katılır,

4.9      Dernek amacına uygun konularda alanında uzman kişilerin yetiştirilmesi ve bu kişilerin sektöre katkıda bulunmalarını sağlamak gayesiyle yurtiçi ve yurtdışı eğitim olanaklarını araştırır; altyapısı ve yeteneği olduğuna inandığı kişilere eğitim amaçlı maddi destekte bulunur ve/veya benzeri girişimleri teşvik eder,

4.10    Faaliyetleri için internet, gazete, dergi, kitap, broşür gibi yayın vasıtalarından faydalanır; toplantılar, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve paneller düzenler. Yerli ve yabancı sergi, fuar ve kongrelere katılmak için gerekli girişimleri yapar,

4.11    Dernek amacına uygun olarak kendi bünyesinde bir bilgi bankası oluşturur ve bu bilgi bankasından üyeleri ile Yönetim Kurulu’nca izin verilen kişi ve kuruluşların yararlanmasını sağlar,

4.12    Dernek amacı kapsamında yürütülen araştırma-geliştirme faaliyetlerini destekler; bu alanda yeni teknolojiler geliştirilmesi için kampanyalar, yarışmalar düzenler, ödüller verir ve sair her türlü girişimlerde bulunur. Bu amaçla gerek üyeler gerekse üniversiteler, teknik okullar ve araştırma kuruluşları ile işbirliği yapar,

4.13    Sosyal, kültürel ve bilimsel çalışmalarda bulunur ve/veya bu çalışmaları destekler; bu kapsamda kurslar ve seminerler düzenler, yayınlar çıkartır, raporlar hazırlar ve yayınlar,

4.14    Her türlü menkul ve gayrimenkulü satın alabilir;  ipotek dâhil olmak üzere menkul ve gayrimenkuller üzerinde Dernek lehine her nevi ayni, irtifak, kira, şuf’a gibi haklar iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir,

4.15    Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda, gerekli izinleri alarak, derneklerin izinle kurabileceği tesisleri, iktisadi ve ticari işletme, ortaklık, vakıf ve yardımlaşma sandıkları kurabilir,

4.16    İlgili mevzuat hükümleri ile bu Tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış toplayabilir, alabilir ve verebilir; şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul edebilir.

4.17    Amacını gerçekleştirilmek için her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini satın alabilir.

4.18    Uluslararası faaliyette bulunabilir; yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olabilir ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapabilir veya yardımlaşabilir.

4.19    Yurtiçi ve yurtdışında şube ve temsilcilikler açabilir.

4.20    Anketler yapabilir, internet siteleri kurabilir.

4.21    Amaç ve faaliyet konularıyla ilişkili konularda üyelerinin haklarının korunması için yasal yollara (dava açılması, açılmış veya açılacak davalara müdahil sıfatıyla katılınması da dahil) başvurulması gerektiğinde üyelere bu kapsamda her türlü desteği sağlar,

4.22    Dernek, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

II.BÖLÜM                                       

Üyelik, Üyeliğe Girme, Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma

Üyelik:

MADDE 5- Derneğin üç çeşit üyesi vardır.

Asli Üyeler :Kurucu üyeler ile 6.1 maddesinde belirtilen niteliklere sahip kişilerin müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, 18 yaşını bitirmiş ve bu Tüzüğün 6. Maddesinde belirtilen niteliklere havi gerçek ve/veya tüzel kişiler, Dernekler Kanunu’nda ve bu Tüzükte belirtilen hükümlere ve sınırlamalara uygun olarak Derneğe üye olabilir.

Derneğe üye olmak isteyenler en az 2 (iki) üye tarafından yazılı bildirim ile aday olarak önerilmelidirler. Üyelik müracaatı yazılı olarak yapılır ve akabinde Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

Yönetim Kurulu üyelik için yapılan müracaatları dernek amaçları ve adayın bu amaca katkıları açısından değerlendirerek en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul ya da isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurur. Üyeliğe kabul kararı Yönetim Kurulu üye tam sayısının en az 2/3 çoğunluğu ile alınır

Derneklere üye olmaları yasaklananlar, Derneğe aidat ve katılma paylarını ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle Dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ile özel kanunları uyarınca bağlı bulundukları kurum ve kuruluşlardan izin almayanlar Derneğe üye olamazlar.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir, her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır, üye oy hakkını bizzat kullanmak zorundadır.

Fahri Üyeler:

Dernek üyelerinin mesleki faaliyetlerini yerine getirmesine katkıda bulunan, sektörde faaliyet gösteren ve Dernek faaliyetlerine faydası olacağı düşünülen gerçek veya tüzel kişiler fahri üye olabilirler.

Onursal üyeler:

Derneğe/sektöre uzun yıllar hizmet vermiş gerçek kişiler onursal üye olabilirler.

Fahri üyeler ve onursal üyelik için; en az iki üyenin yazılı teklifi ve Yönetim Kurulu üye tam sayısının en az 2/3 çoğunluğu ile alınacak Yönetim Kurulu kararı gerekir. Onursal üyeler ve fahri üyeler isterlerse derneğe aidat verebilir, bağışta bulunabilirler. Onursal üyeler ve fahri üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilirler, oy kullanamazlar ancak organlara seçilebilirler.

Üyelik Koşulları:

MADDE 6- Dernek üyeliğinin esasları aşağıda açıklandığı gibidir:

6.1      Dernek üyeleri, Ödeme Kuruluşu ve/veya Elektronik Para Kuruluşu Lisansına sahip veya 27 Haziran 2015 tarihinden önce lisans başvurusunda bulunan tüzel kişiler ile bu tüzel kişilerde genel müdür, genel müdür yardımcısı ve müdür sıfatıyla çalışmakta olan veya bu tüzel kişilerin yönetim kurullarında yer alan gerçek kişiler ile dernek bünyesinde çalışan veya danışman olarak görev alan gerçek kişilerden oluşur.

6.2      Gerçek kişi üyelerin yukarıda belirtilen şekilde ilişki içinde oldukları tüzel kişi ile ilişiklerinin son bulması halinde bu üyenin Dernekle ilgili diğer tüm görev ve yetkileri kendiliğinden son bulur.

Üyelik İşlemleri:

MADDE 7- Dernek üyeliği için gereken işlemler aşağıda gösterilmiştir.

7.1      Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, Dernek amaç ve faaliyet konuları ile ana tüzük hükümlerini kabul ettiklerini ve gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten Üyelik Formu’nu, Dernek Genel Sekreterliği’ne sunarlar.

72       Gerçek kişi üye adaylarının, bu maddenin (a) bendinde belirtilen hususlara ek olarak, ilişkili oldukları tüzel kişiden alacakları, üyelik için olumlu referansını sunmaları gerekmektedir.

7.3      Dernek Yönetim Kurulu, üye adayları hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptırdıktan sonra başvuru tarihinden başlamak üzere (15) iş günü içinde adayın isteği ile ilgili kararını verir ve kararı adaya bildirir.

7.4      Adayın Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Giriş aidatı tamamı ile yıllık aidat alınır. Bu işlemler yapılmadıkça Dernek üyeliği kazanılamaz.

Üyelikten Çıkma:

MADDE 8- Üyeler diledikleri zaman Dernek’ten ayrılabilirler. Ayrılmak isteyen üyelerin bu arzularını bir dilekçe ile Yönetim Kurulu’na bildirmeleri yeterlidir.

Üyelikten Çıkarılma:

MADDE 9- Aşağıda sayılan hallerden bir veya birkaçının mevcudiyeti halinde, ilgili üye(ler) Dernek Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

9.1      Üyelik aidatının zamanında ve Yönetim Kurulu’nun yazılı talebine rağmen ödenmemesi,

9.2      Dernek tüzüğüne, iç düzenlemelerine, amaçlarına ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket edilmesi, Derneğin ve mesleğin onuru ile bağdaşmayacak hareketlerde bulunulması

9.3      Altıncı maddenin ilk fıkrasında sayılan üyelik şartlarının kaybedilmesi,

9.4      Dernekten izin veya yetki alınmaksızın,  Derneği yükümlülük altına sokan, Dernek adına veya Dernek’in amaç ve faaliyet konularıyla ilgili beyan ve açıklamalarda bulunulması,

9.5      Gerçek kişi üyeler için 6.1 maddesinde belirtilen şekilde tüzel kişi ile ilişiğinin sona ermesi.

Bu maddenin (1.) bendi uyarınca Dernek’ten çıkarılanlar, birikmiş aidatlarını ödemeleri halinde Yönetim Kurulu kararı ile tekrar üyeliğe kabul edilebilir.

Bu madde hükümleri uyarınca üyelikten çıkarılanlara, üyelikten çıkarılmaya ilişkin Yönetim Kurulu kararı Dernek Genel Sekreterliği tarafından tebliğ edilir. Üye bu karara, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde, Yönetim Kurulu aracılığıyla Genel Kurul nezdinde itiraz edebilir. Bu takdirde nihai karar ilk Genel Kurul Toplantısı’nda alınır. Nihai kararın alınmasına kadar geçecek süre boyunca ilgili üyenin üyeliği askıda kalacak ve bu süre içerisinde ilgili üye, üyelere tanınan hiçbir hak ve yetkiden yararlanamayacaktır.

Dernek’ten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Dernek malları üzerinde hiçbir hak iddia edemezler.

Üyelerin Hak Ve Yükümlülükleri

MADDE 10-

Dernek üyeleri, Derneğe karşı bu Tüzükte yazılı yükümlülüklerini yerine getirmeleri koşulu ile Derneğin tüm çalışma sonuçlarından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptirler.

Üyelerin, tüzükte açıkça belirtilmiş yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeleri zorunludur.

Dernek yetkili organlarının, Derneğin amacına ve çalışma konularına uygun doğrultuda alacağı karar ve buna dayalı faaliyetlerini desteklemek ve gereklerini yerine getirmek; Genel Kurulca kabul edilen kararlara uymak da üyelerin temel yükümlülüklerindendir.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek tüzüğünde, üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep aile zümre ve sınıf farkı gözeten hükümler bulunamaz ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz.

Her üyenin Genel Kurulda 1 oy hakkı vardır. Üyeler oylarını bizzat kullanmak zorundadır.

III. BÖLÜM

Dernek Organları, Görev ve Yetkileri

Organları:

MADDE 11-  Derneği’nin organları aşağıda gösterilmiştir:

 • Genel Kurul
 • Yönetim Kurulu
 • Denetleme Kurulu

Genel Kurul:

MADDE 12- Dernek Asil üyelerinin tamamından oluşan Genel Kurul, Derneğin en yetkili organı olup yılda bir olağan olarak Ocak ayı içerisinde Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine toplanır ve bu Tüzüğün 15. maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde çalışmalarına başlar.

Toplantıya Çağrı ve Erteleme:

MADDE 13-Genel Kurul toplantısının günü, saati, yeri ve gündemi, toplantı gününden en az on beş gün önce tüm üyelere iadeli taahhütlü olarak gönderilir ve böylece üyeler toplantıya çağırılır.  Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün ve nerede yapılacağı da ayrıca belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri belirtilmek suretiyle üyelere duyurulur. İkinci toplantının, söz konusu geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya, yukarıda belirtilen çağrı usulüne göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantının Yeri:

MADDE 14-Genel Kurul toplantıları, Dernek merkezinin bulunduğu İstanbul’da yapılır.

Toplantının Yapılış Usulü ve Açılışı

MADDE 15-Genel Kurul’a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenecek listedeki adları hizasına imza atarak, toplantı yerine girerler.

Genel Kurul, listedeki üyelerin en az salt çoğunluğunun iştiraki ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmaz ise ikinci toplantıda da aynı çoğunluk usulü aranır.

Toplantı için yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılışı müteakip toplantıyı idare etmek üzere üyeler arasında bir Divan Başkanı, bir başkan vekili ile bir katip açık oy ile seçilir.

Toplantının yönetimi, Divan Başkanı’na aittir. Katip toplantı tutanağını düzenler. Tutanak Divan Başkanı, başkan vekili ve katip tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na verilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. Genel Kurul Toplantısı’nda sadece gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 2/3’ü tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme alınması zorunludur.

Oy Kullanma Usulü ve Karar Alma Yeter Sayısı

MADDE 16-Genel kurulda karar alma yeter sayısı, toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3’nün olumlu oyudur. Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada Divan Başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, Divan Başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel Kurulun toplanma ve karar alma yeter sayısında aşağıdaki husus tek istisna olarak getirilmiştir:

 • Madde 34 kapsamında yapılacak işlemler (toplantı ve karar yeter sayısı ilgili maddede düzenlenmiştir)

Olağanüstü Genel Kurul:

MADDE 17-Genel Kurul, Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, Yönetim Kurulu’nca olağanüstü toplantıya çağrılır ve en az 30 gün içerisinde toplanır.

Toplantıya çağrı şartları oluştuğu halde Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine, Sulh Hukuk hâkimi, üç üyeyi Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

MADDE 18 –Genel Kurul’un başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

18.1    Derneğin amaç ve faaliyet konuları ile ilgili hususlarda kararlar almak,

18.2    Dernek organlarını seçmek,

18.3    Dernek tüzüğünü değiştirmek,

18.4   Yönetim ve Denetleme Kurulları Raporları’nı görüşmek

Yönetim Kurulu’na ibra etmek,

18.5    Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,

18.6    Derneğin federasyona katılması veya ayrılması konusunda karar vermek,

18.7    Derneğin menkul/gayrımenkul edinebilmesi veya satabilmesi için Yönetim Kurulu’na yetki vermek

18.8    Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek veya teşekküllere üye olarak katılması veya ayrılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

18.9    Yetkili makamlardan izin almak kaydı ile Dernek merkezinin bulunduğu yerde misafirhane veya lokal açılabilmesi için Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

18.10  Elde edilen gelirlerin ortaklar ve üyeler arasında dağıtılmayıp, sadece Dernek’e  gelir kaydedilmesi kaydıyla vakıf kurulmasına ya da kurulmuş ya da kurulacaklara katılmaya karar vermek,

18.11  Dernek’in feshine karar vermek,

18.12  Yönetim Kurulu’nun verdiği üyeliğin reddi ve üyelikten ihraç

kararlarına yapılan itirazları tetkik ederek karara bağlamak ve Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurul tarafından yapılması öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulunun Teşkili:

MADDE 19.Yönetim Kurulu, dernek üyesi tüm tüzel kişilerin Genel Kurul tarafından 1 yıl süre için seçilen 13 asil ve 4  yedek oluşur. Dernek başkanı genel kurul tarafından seçilir Dernek başkanının bulunmadığı durumlarda genel sekreter bu görevi vekaleten yönetim kurulunda yer alır.

Yönetim Kurulu üyeleri, ilk toplantısında kendi aralarında görev bölümü yaparak bir başkan, bir başkan vekili ve bir sayman seçer.

Yönetim Kurulu Başkanlığı 1’er yıllık dönemler halinde seçilir.

Yönetim Kurulu, Başkan veya yokluğunda Başkanvekilinin çağrısı üzerine en az 3 ayda bir kez toplanır. Toplantıya başkan veya başkan vekilinin başkanlık etmesi zorunludur. Toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının 2/3’üdür.

Aşağıdaki hallerde Yönetim Kurulu Üyeliği başkaca herhangi bir işleme gerek kalmadan sona erer:

 • Yönetim Kurulu üyesinin ölümü,
 • Yönetim Kurulu üyesinin istifa etmesi (Başkan’a yaptığı yazılı

bildirim ile),

 • Yönetim Kurulu üyesini üye olarak öneren şirketin üyeliğini kaybetmesi.
 • Yönetim Kurulu Üyesi’nin kendisini temsilci olarak atayan tüzel kişi üyenin başka bir temsilci belirlemesi
 • Yönetim Kurulu üyesinin özürsüz olarak üst üste 3 toplantıya katılmaması

Boşalan yönetim kurulu üyeliklerinde, bu Tüzüğün 19. Maddesinin ilk iki paragrafı uyarınca yeni yönetim kurulu üyesi seçimi yapılır. Boşalan yönetim kurulu üyeliği için, ilgili tüzel kişi üyenin yeni bir isim bildirmesine kadar geçecek sürede, ilgili tüzel kişi tarafından önerilmiş olan yedek üyelerden biri boşalan yönetim kurulu üyeliğini dolduracaktır (yazılı karar alma ve toplantı yapılmasına gerek olmaksızın).

Dernek, kurulduktan sonraki ilk Genel Kurul’a kadar Dernek Geçici Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

Genel Kurul, yönetim kurulu asil ve yedek üye sayısını saptama yetkisini haizdir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri: 

MADDE 20-Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

20.1    Derneği temsil etmek veya bu amaç için kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, resmi organlar tarafından istenen temsilciyi görevlendirmek,

20.2    Giriş ve yıllık üye aidatlarını ve bunların hangi şartlarda ödeneceğini tespit etmek, yıllık bütçeyi hazırlamak ve Genel Kurul’un onayına sunmak,

20.3    Derneğin gelir ve gider işlemlerini yapıp sonuçlandırmak,

20.4   Dernek Tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer

işleri yapmak ve yetkileri kullanmak, Genel Kurul’u olağan ve gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak,

20.5    Derneğin personel ihtiyacını belirlemek, tayin etmek, ücretlerini belirlemek, terfi ettirmek, cezalandırmak veya hizmet akitlerini feshetmek,

20.6    Dernek faaliyetlerinin gerektirdiği yönetmelikleri hazırlamak ve uygulamaya koymak,

20.7    Üyelik yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin üyelikten çıkarılmalarına karar vermek,

20.8    Genel Sekreteri ve çalışma şartlarını tayin etmek, azletmek

20.9   Genel Kurul kararlarını tatbik etmek ve verilen yetkileri

kullanmak,

20.10  Üyeliğe kabul veya ret kararı vermek,

20.11  Dernekler Kanunu gereğince tutulması zorunlu defterleri

tutmak ve Kanun’da zikredilen diğer işleri yapmak.

20.12  Alt komitelerde alınan kararlar çerçevesinde dernek

amaçlarının gerçekleştirilmesini temin etmek,

20.13  Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

Denetleme Kurulu:

MADDE 21-Denetleme Kurulu, dernek üyesi tüm tüzel kişilerin aşağıdaki paragraf uyarınca belirleyeceği ve Genel Kurul tarafından 2 yıl süre için seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu üyeleri Fahri veya Asli üyeler arasından seçilebilir.

Boşalan Denetleme kurulu üyeliklerinde, bu maddenin ilk iki paragrafı uyarınca yeni denetleme kurulu üyesi seçimi yapılır. Boşalan denetleme kurulu üyeliği için, ilgili tüzel kişi üyenin yeni bir isim bildirmesine kadar geçecek sürede, ilgili tüzel kişi tarafından önerilmiş olan yedek üye boşalan denetleme kurulu üyeliğini dolduracaktır (yazılı karar alma ve toplantı yapılmasına gerek olmaksızın).

Kurul kararlarını oybirliği ile alır.

Denetleme Kurulu Başkanlığı 2’şer yıllık dönemler halinde her tüzel kişi üye temsilcisi tarafından sırayla icra edilecek ve sıralama ilk denetleme kurulu toplantısında oybirliği ile belirlenecektir, oybirliği sağlanamaması halinde sıralama kura yolu ile belirlenecektir.

Dernek kurulduktan sonraki ilk Genel Kurul’a kadar denetleme organı, Dernek Geçici Denetleme Kurulu olacaktır.

Aşağıdaki hallerde Denetleme Kurulu Üyeliği başkaca herhangi bir işleme gerek kalmadan sona erer:

 • Denetleme Kurulu üyesinin ölümü,
 • Denetleme Kurulu üyesinin istifa etmesi (Başkan’a yaptığı

yazılı bildirim ile),

 • Denetleme Kurulu üyesini üye olarak öneren  tüzel kişi

üyenin üyeliğini kaybetmesi.

 • Denetleme Kurulu Üyesi’nin kendisini atayan tüzel kişi

üyenin  başka birini denetleme kurulu üyesi olarak belirlemesi

Denetleme Kurulu’nun Görev ve Yetkileri:

MADDE 22- Denetleme Kurulu’nun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

22.1    Genel Kurul tarafından alınan kararların Yönetim Kurulu tarafından uygulanıp uygulanmadığını, Dernek faaliyetlerinin mevzuat ve tüzük esaslarına göre yürütülüp yürütülmediğini izlemek, gerektiğinde Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunmak ve sonuçlarını Genel Kurul’a rapor etmek,

22.2    Dernek işleri, muameleleri ve hesapları hakkında Genel Kurul’a rapor sunmak,

22.3    Gereğinde Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırmak.

Denetleme Kurulu Üyeleri tek tek veya heyet halinde her zaman Dernek defterlerini ve diğer kayıtlarını tetkik edebilirler.

Yönetim Kurulu ve Genel Sekreter kendilerinden istenilen belge, defter ve bilgileri geciktirmeksizin Denetleme Kurulu Üyeleri’nin tetkikine sunmakla yükümlüdür.

Denetim Kurulu derneğin kayıt ve hesaplarını inceleme görevini bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar. Sonuçları, bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na bildirir ve toplantılarda Genel Kurul’un onayına sunar.

 

Derneğin İç Denetimi:

MADDE 23- Derneğin iç denetimi konusunda yetkili ve sorumlu organ Denetleme Kuruludur. Denetleme Kurulu bütün üyeler adına Derneğin çalışma ve hesaplarını denetlemek için Genel Kurulda seçilir ve yılda en az bir kez denetim yapar.

Denetleme Kurulu yaptıkları denetim sonucu gördükleri aksaklıkları ve alınması gereken önlemleri Yönetim Kurullarına derhal bildirir ve denetim sonucu hazırlanan raporların bir örneği Yönetim Kurullarına teslim edilir.

Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Genel Sekreter:

MADDE 24-Derneğin faaliyetlerini tedvir etmek, alınan kararları takip etmek üzere, Yönetim Kurulu tarafından Dernek üyeleri arasından veya dışarıdan üst düzey yöneticilik niteliklerine haiz profesyonel bir Genel Sekreter tayin edilir. Genel Sekterin aşağıdaki yeterlilikleri taşıması zorunludur:

 • Mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu İkinci Kitap Birinci babında ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Dördüncü Kısmında sayılan Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile Terörle Mücadele Kanununda yazılı suçlardan hürriyeti bağlayıcı ceza ile hüküm giymemiş olmalıdır.
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsa dahi, mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun 22’nci maddesi ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine muhalefet, yahut basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas ve konkordato, kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmalıdır.

Genel Sekreter’in görev ve yetkileri şunlardır:

 • Alt Komite ve Uzmanlık Grupları’nın faaliyetlerini koordine etmek, çalışma sonuçlarını Yönetim Kurulu’na iletmek,
 • İç tüzüğün belirlediği hizmet ve yükümlülüklerini programlara ve mevzuata uygun olarak yerine getirmek,
 • Yönetim Kurulu’nca verilen diğer işleri yapmak.
 • Derneğin faaliyetlerinin tedvir etmek,Dernek sekreteryasını

oluşturmak ve günlük işleyişin gerektirdiği tüm idari işlemleri yerine getirmek,

 • Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,Dernek faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim ve Denetleme Kurulları’na aylık rapor hazırlamak ve sunmak,
 • Yönetim Kurulu tarafından verilen yetkiye dayalı olarak derneği temsil etmek,
 • Gerekli defteri usulüne uygun tutmak ve tutulmasını sağlamak,
 • Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırmak ve gündemini yapmak,
 • Gerekli hallerde Yönetim Kurulu Başkanlığına vekalet etmek ,

Genel Sekreter Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

Danışma Kurulu

MADDE 25-Yönetim Kurulu, Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesini teminen belirli bir saygınlığa ve bilinirliğe sahip ulusal veya uluslararası saygınlığa sahip şahıslardan oluşan bir danışma kurulu oluşturabilir ve bu kuruldan çeşitli konularda görüş alabilir.

Alt Komite ve Uzmanlık Grupları:

MADDE 26-Dernek amaçlarına uygun çalışmalar yapmak üzere Çalışma Grupları veya Alt Komiteler kurulabilir. Bu tür çalışmaların usul ve esasları ilgili Yönetmelikle belirlenir.

Bildirim: 

MADDE 27-Genel Kurul tarafından yapılan seçim sonunda, Yönetim ve Denetleme Kurulları’na seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahlarını içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi divan başkanı, başkan vekili ve katip tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği, tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir eklenerek yeni seçilen Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yasal süresi içinde yazı ile bildirilir.

Genel Kurul Sonuç Bildirimi dışında mevzuatta belirtilen diğer bildirimler de ilgili yetkili kurumlara bildirilir.

 1. BÖLÜM

Mali Konular

Dernek Gelirleri:

MADDE 28- Derneğin gelirleri;

 • Derneğe kayıtlı üyelerin ödeyecekleri giriş aidatı ve yıllık üye aidatları,
 • Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, yarışma ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler,
 • Yapılacak bağış ve yardımlar, kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak işbirliği neticesinde sağlanacak ayni veya maddi katkılar,
 • Yetkili makamlara gerekli bildirimde bulunmak kaydı ile Yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak ayni ve nakdi yardımlar,
 • İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan
 • Dernek malvarlığından elde edilecek gelirler.
 • İlgili mevzuat uyarınca ticari işletme kurulması halinde, bu

işletmeden elde edilecek gelirler.

İbarettir.

Giriş Aidatı ve Aidatlar:

MADDE 29-Kurucu üyeler, her bir üye için kuruluş anından itibaren 30 gün içinde giriş ve yıllık aidat ödeyeceklerdir.-

Yıllık aidatlar, üye başına ödenir. Yıllık aidatlar Genel Kurulu müteakiben tek bir ödeme şeklinde yapılır.

Dernek üyeliğe kayıt aşamasında yeni üyelerin ödemesi gereken giriş aidatı ile yıllık aidat miktarları, ödenme şekli ve süreleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Defterler:

MADDE 30- Dernek aşağıda yazılı defterleri tutmakla yükümlüdür:

 • Üye kayıt defteri; Derneğe girenlerin kimlikleri, Derneğe giriş tarihleri, aylık ve yıllık aidatler bu deftere yazılır.
 • Karar defteri; Yönetim Kurulları’nın kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.
 • Gelen ve Giden Evrak defteri; gelen ve giden evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.
 • Gelir ve Gider defteri; Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
 • Demirbaş defteri; Derneğe ait Demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.
 • Alındı belgesi kayıt defteri.

Dernek tarafından tutulacak defterlerin dernekler biriminden ya da noterden onaylı olması zorunludur.

Bu maddede hüküm bulunmayan konularda ve mevzuat tarafından tutulması mecburi kılınan defterler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Gelir ve Giderlerde Uyulacak Usul:

MADDE 31- Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi, beş yıldır.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır.

Dernek gelirlerini toplayacak kişi veya kişileri, Yönetim Kurulu bir kararla belirler ve bu kişiler adına yetki belgesi düzenler.

Derneğin borçlanma usulü:

MADDE 32- Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyması halinde kamu kuruluşu veya özel gerçek ve tüzel kişilerden borç alabilir, kredi kullanabilir. Borç alınması veya kredi kullanılması Yönetim Kurulu’nun kararı ile yapılır. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Dernek’in gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz

Yönetmelikler:

MADDE 33- Dernek faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak, Dernek Yönetim Kurulu’nca gerekli Yönetmelikler çıkarılıp uygulamaya koyulur..

Ana Tüzük Değişikliği ve Derneğin Feshi:

MADDE 34- Genel Kurul her zaman ana tüzük değişikliğine ve Dernek’ in feshine karar verebilir. Ana tüzük değişikliği önerileri, gerekçeleri ile birlikte, en az on beş gün öncesinden üyelere yazılı olarak iletilmesi koşulu ile Dernek olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantısı gündemine alınabilir.

Tüzük değişikliği ve fesih kararı alınabilmesi için, ilk toplantıya Genel Kurul’a katılma hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin katılması şarttır.

Birinci toplantıda çoğunluk elde edilemezse, ikinci defa toplanmak için bu Tüzüğün 13. maddesine göre üyeler toplantıya çağırılır. Bu çağrı üzerine, ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye sayısı toplamının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği ve fesih hakkındaki kararlar, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

Tasfiye:

MADDE 35- Derneğin feshi ile birlikte Yönetim Kurulu, tasfiye işlemi sonuçlanıncaya kadar Tasfiye Kurulu olarak görevine devam eder. Alınan tasfiye kararı 5 gün içinde o yerin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir. Bu işlemlere fesih, infisah ve kapatılmanın kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

Dernek fesih olduktan sonra, Derneğin bütün para ve malları benzer amaçlı başka bir teşekküle veya vakfa devrolunur.

Genel Hükümler:

MADDE 36- Bu Tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu’nun birinci kitabının ikinci faslı olan Dernekler kısmı hükmü uygulanır.

Yasak Faaliyetler:

MADDE 37-Dernek, Dernekler Kanunu’nda gösterilen yasak faaliyetlerde bulunamaz.

Temsilcilikler

Madde 38-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, Dernek’in merkez ve şube genel kurullarında temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Dernek Şubeleri

Madde 39- Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.     Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır.

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Eylül ayı içeresinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10’dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı: Burhan Eliaçık

Yönetim Kurulu Üye: Melike Kara

Yönetim Kurulu Üye: Zeynep Bosna

Yönetim Kurulu Üye: Emre Kanaat

Yönetim Kurulu Üye: Nogay Kanpolat

Yönetim Kurulu Üye: Erol Ulu

Yönetim Kurulu Üye: Kıvanç Onan

Yönetim Kurulu Üye: Emre Güzer

Yönetim Kurulu Üye: Bülent Tekmen

Yönetim Kurulu Üye: Tarık Onat

Yönetim Kurulu Üye: Alper Akcan

Yönetim Kurulu Üye: Emre Gürsoy

Yönetim Kurulu Üye: Ufuk Bilgetekin

Bu tüzük 39 (Otuzdokuz)  madde ve 1(Bir) geçici maddeden ibarettir.